Prywatność danych

Współpraca jest kwestią zaufania. Dlatego też bardzo ważne jest dla nas poszanowanie Państwa praw osobistych i staranne obchodzenie się z Państwa danymi.

Nazwa i adres:
Euroroll GmbH
Raiffeisenstraße 3
59368 Werne
Niemcy

Upoważniony do reprezentowania:
Pani Fiona Bönninghausen
Pan Stephan Holdenried

Kontakt:
Telefon +49 2599 92503-0
E-mail: datenschutzbeauftragter[at]euroroll.de
Internet: www.euroroll.de

Odpowiedzialny za treść:
Pani Fiona Bönninghausen
Pan Stephan Holdenried
Euroroll GmbH
Raiffeisenstraße 3
59368 Werne
Niemcy

1. OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

UWAGI OGÓLNE
Poniższe wskazówki stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności, która znajduje się pod niniejszym tekstem.

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
“Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej? Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.”

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?
Z jednej strony, Państwa dane są zbierane przez Państwa, którzy je nam przekazują. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym. Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Niektóre z tych danych są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?
W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu zapisanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych, można w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I NARZĘDZIA STRON TRZECICH
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań jest z reguły anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia Państwa zachowań. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, rezygnując z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

2. UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

OCHRONA DANYCH
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

UWAGA DLA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
“Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: Pani Fiona Bönninghausen i Pan Stephan Holdenried. Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).”

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Już udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORU
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych, osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: HTTPS://WWW.BFDI.BUND.DE/.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

SZYFROWANIE SSL LUB TLS
Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które przesyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

INFORMACJE, BLOKOWANIE, USUWANIE
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

SPRZECIW WOBEC PRZESYŁEK REKLAMOWYCH
Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

COOKIES
Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Większość używanych przez nas ciasteczek to tak zwane “ciasteczka sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona. Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA
“Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to: → typ i wersja przeglądarki. → używany system operacyjny → adres URL osoby odsyłającej → nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp → czas żądania serwera → adres IP. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.”

OCHRONA DANYCH PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKÓW I PROCESU SKŁADANIA WNIOSKÓW
Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu obsługi procedury składania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy kandydat składa odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego umieszczonego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, chyba że inne uzasadnione interesy administratora danych uniemożliwią takie usunięcie. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

4. NARZĘDZIA ANALIZY I REKLAMA

STATYSTYKI WORDPRESS
Ta strona używa narzędzia WordPress Stats do statystycznej analizy ruchu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP jest anonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem. Pliki cookie “WordPress Stats” pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Przechowywanie plików cookie “WordPress Stats” odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o instalacji plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, aby wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aby aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych w przyszłości, ustawiając w swojej przeglądarce plik cookie opt-out, klikając na ten link: HTTPS://WWW.QUANTCAST.COM/OPT-OUT/. Jeśli usuniesz pliki cookie ze swojego komputera, będziesz musiał ponownie ustawić plik cookie opt-out.

WYŁĄCZENIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ
“Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak jako usługodawca zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, usuniemy te treści niezwłocznie.”

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI
“Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze właściwy oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie zostały rozpoznane w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniach prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.”

COPYRIGHT

“Treści i dzieła stworzone przez operatorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw autorskich, treści te zostaną niezwłocznie usunięte.”